Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το θεσμικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών στο προσωπικό ΙΔΟΧ διέπεται κατ’ αρχήν από το Π.Δ 410/1988 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο ανωτέρω Π.Δ
H εγκύκλιος με Αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633, που εκδόθηκε στις 23/2/2016, περιλαμβάνει όσα ισχύουν ειδικότερα για όλους τους τύπους άδειας (κανονική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, μητρότητας, ανατροφής, αιμοδοσίας, ολιγόωρες κ.λπ.) του προσωπικού ΙΔΟΧ.

Εγκύκλιος για άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ (pdf)