Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται η νομοθεσία που σχετίζεται με το YΠ.ΠΟ.Α καθώς και με γενικότερα εργασιακά ζητήματα

 

 

Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 6/5/2016 από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνιστούμε στα μέλη του σωματείου μας, να δώσουν την δέουσα προσοχή στις σελίδες 34 - 35 Άρθρο 26 που αφορούν τον κλάδο μας.

Την εγκύκλιο σε μορφή pdf μπορείτε να τη δείτε και σε ξεχωριστό παράθυρο εδώ.

 


Αναγνώριση προϋπηρεσίας – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Παραθέτουμε την απαντητική επιστολή του Υπ.πο.Α στο ερώτημα του σωματείου σχετικά με το ισχύον καθεστώς προϋπηρεσίας των ΙΔΟΧ υπαλλήλων του υπουργείου, καθώς και το  σχετικό έγγραφο που μας κοινοποίησε:
1) Αρ.2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 έγγραφο του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που περιλαμβάνει  οδηγίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, την ορθή μισθολογική τους κατάταξη και την εξέλιξή τους. (Δείτε το εδώ σε μορφή pdf)

2) Απάντηση του ΥΠ.ΠΟ.Α (με ημερομηνία έκδοσης 30/5/2018) σε σχετική επιστολή-ερώτημα του Σωματείου, με συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στο παραπάνω έγγραφο. (Δείτε την εδώ σε μορφή pdf) Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε χώρες της Ε.Ε. – Διαδικασίες προσμέτρησης (προϋπηρεσίας – τίτλων σπουδών)

Επίσης, παραθέτουμε τις οδηγίες εφαρμογής των ρυθμίσεων της Aριθ.2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 Β’) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» με ημερομηνία ισχύος από 14-4-2014. (Τα όσα προβλέπει έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ.)
Με το εν λόγω έγγραφο παρέχονται οδηγίες για α) ζητήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε σε χώρες μέλη της Ε.Ε. β) τη διαδικασία προσμέτρησης στη μισθολογική εξέλιξη των ΙΔΟΧ του χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας  στο δημόσιο τομέα αλλά και του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ) ζητήματα που αφορούν την προσμέτρηση συναφών και μη μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη. (Δείτε εδώ το έγγραφο με τις οδηγίες εφαρμογής)


 

Π.Δ 164/2004

To Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου σε μορφή pdf εδώ

 


 

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ

H εγκύκλιος με Αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633, που εκδόθηκε στις 23/2/2016, περιλαμβάνει όσα ισχύουν ειδικότερα για όλους τους τύπους άδειας (κανονική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, μητρότητας, ανατροφής, αιμοδοσίας, ολιγόωρες κ.λπ.) του προσωπικού ΙΔΟΧ.

Εγκύκλιος για άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ - pdf

Υπηρεσιακό σημείωμα - pdf


 

Υπερωριακή απασχόληση ΙΔΟΧ προσωπικού

Ο αριθμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κατά τις απογευματινές ώρες και φυλακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού καθαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις εκδηλώσεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά για το Β' Εξάμηνο του 2018 καθορίζεται βάσει της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται στο υπ' αριθμ. 2770/Β/11-7-2018 ΦΕΚ.
Οι συμβασιούχοι που θα πραγματοποιήσουν υπερωρίες θα πληρώνονται την αναλογούσα προσαύξηση στον μισθό τους, με την εξαίρεση των νυχτοφυλάκων. Η τήρησή του είναι υποχρέωση των προϊσταμένων και διευθυντών των εκάστοτε υπηρεσιών.

ΦΕΚ 2770/Β/11-7-2018