Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

Ενημέρωση για θέματα αδειών

Στο άρθρο 47 του νόμου 4674/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 53 Α ́, περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα αδειών και ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ στην από 29/5/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ν. 4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” -Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων», στο Β’ Κεφάλαιο, γίνεται επισκόπηση των αδειών που κατά βάσει κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τον ν. 4674/2020 όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.

Πέραν των αδειών, προστέθηκε η Άδεια (μετ’ αποδοχών) σε περίπτωση ασθένειας τέκνου, την οποία διεκδίκησε το Σωματείο, και για την οποία ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους. Συγκεκριμένα,  προβλέπεται για κάθε ημερολογιακό έτος, και σε αναλογία με τη διάρκεια της σύμβασης, άδεια τεσσάρων (4) ημερών για υπαλλήλους με ανήλικα παιδιά, άδεια επτά (7) ημερών για τρίτεκνους, άδεια δέκα (10) ημερών για  πολύτεκνους και άδεια οκτώ (8) ημερών για υπαλλήλους που είναι μονογονείς. 

Ακόμη, ρυθμίζεται οριστικά το ζήτημα της Γονικής άδειας ανατροφής, την ακώλυτη χορήγηση της οποίας είχε ζητήσει επανειλημμένως και μετ’ επιτάσεως το Σωματείο. Ειδικότερα, κατοχυρώνεται και στους ΙΔΟΧ γονείς, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσία, συνεχόμενη ή διακεκομμένη, στον ίδιο εργοδότη, το δικαίωμα άδειας διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, άνευ αποδοχών, μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία των έξι (6). 

Επίσης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Εγκύκλιο, για την άδεια αιμοδοσίας (Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων) ισχύει, ρητά και κατηγορηματικά, ανεξάρτητα της διάρκειας της σύμβασης, άδεια με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών, πέραν της ημέρας της αιμοδοσίας, και γενικότερα ό,τι προβλέπεται για τους μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους. 

Eγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 29/5/2020 (pdf)  Kεφ. Β' (από σελ. 10) 

Nόμος 4674/2020 - ΦΕΚ 53 Α ́ (pdf) Άρθρο 47 (από σελ. 951)Χρήσιμοι Σύνδεσμοι