Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Συγκέντρωση για την πλήρη προστασία της μητρότητας

Υπουργείο Εργασίας
Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019
2 μ.μ.

Στάση εργασίας: 12.30 μ.μ. - 3.30 μ.μ.

 

 

 

Άδεια ασθένειας τέκνου, μετ’ αποδοχών, και για τους ΙΔΟΧ

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο "Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών" που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο (Άρθρο 7, παρ. 6) αναγνωρίζεται ρητά η άδεια ασθένειας τέκνου με αποδοχές και στο προσωπικό ΙΔΟΧ. Συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 191), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για τη διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους ισχύουν αναλογικά τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων». (Άρθρο 7, παρ. 6)
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2020.

Σας επισημαίνουμε ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020, οπότε και θα αρχίσει να ισχύει η νέα ρύθμιση, θα εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1988 που ορίζει ως άδεια ασθένειας τέκνου για το προσωπικό ΙΔΟΧ: έξι (6) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με ένα παιδί, οκτώ (8) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με δύο παιδιά και δέκα (10) μέρες, άνευ αποδοχών, για εργαζόμενους με περισσότερα παιδιά.

Π.Δ. 410/1988
Άρθρο 23
(Άρθρα 1-18, Ν. 1483/1984 - Π.Δ. 193/1988)
Γονική άδεια και άλλες διευκολύνσεις
Στους απασχολούμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση, εφαρμόζονται ως προς τη γονική άδεια ανατροφής ή άλλες διευκολύνσεις οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του Ν. 1483/1984 (άρθρα 1-18), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις διατάξεις του Ν.Δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α').

Π.Δ. 193/1988
Επέκταση διατάξεων του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 τ. Α΄) στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ
Άρθρο 4
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
1. Η άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 1483/1984 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
                 
ΝΟΜΟΣ 1483/1984
Άρθρο 7
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δυο.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.

Η άδεια ασθένειας τέκνου με αποδοχές, καθ’ εξίσωσή μας με το υπόλοιπο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ.Α, ήταν μία από της διεκδικήσεις του Σωματείου για τα θέματα μητρότητας. Συνεχίζουμε, δυναμικά, να κινητοποιούμαστε και για τα υπόλοιπα ζητήματα της ανεπαρκούς προστασίας της μητρότητας, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας, με στόχο την πλήρη εξίσωσή μας με το υπόλοιπο προσωπικό, μόνιμο και αορίστου χρόνου, και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος μας.

Υπενθυμίζουμε την επόμενη κινητοποίηση του σωματείου για τα θέματα προστασίας της μητρότητας, που είναι η συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη 5/12 στις 2 μ.μ., μαζί με τις αναπληρώτριες και αναπληρωτές αδιόριστους εκπαιδευτικούς και εργαζόμενες/ους σε άλλους τομείς του δημοσίου.

Το σωματείο προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 12.30 μ.μ. ως τις 3.30 μ.μ., προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή. Η συλλογικότητα είναι το όπλο μας. Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική.

Καμπάνια μητρότητας - Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Στάση εργασίας - ΚάλεσμαΧρήσιμοι Σύνδεσμοι