Στην παρούσα ενότητα προβάλλεται η νομοθεσία που σχετίζεται με το YΠ.ΠΟ.Α καθώς και με γενικότερα εργασιακά ζητήματαΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών από 8/10/2021

Με την από 8/10/2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. με θέμα: Ν. 4808/2021«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» - Ν. 4830/2021 - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων, και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4674/2020, γίνεται (στο Β' μέρος της εγκυκλίου) μία εκ νέου επισκόπηση των αδειών που κατά βάσει κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τα Κεφάλαια Α’ και Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, όσο και αυτών που ήδη ισχύουν.

Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών 8/10/2021      Κεφ. Β' (από σελ. 8)

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΟΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών από 29/5/2020

Με την από 29/5/2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ. με θέμα: «Ν. 4674/2020 “Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” - Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων» γίνεται επισκόπηση των αδειών που κατά βάσει κάνουν χρήση και δικαιούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση ΙΔΟΧ, τόσο αυτών που θεσπίζονται με τον ν. 4674/2020 (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  53 Α') όσο και αυτών που ήδη ισχύουν. 

Eγκύκλιος Υπ. Εσωτ. 29/5/2020 (pdf)      Κεφ. Β' (από σελ. 10) 

ΦΕΚ 53 Α' - Ν. 4674/2020 (pdf)              Άρθρο 47 (από σελ. 951) 

 Προεδρικό Διάταγμα 410/1988 (pdf)


Μισθολογική αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων

 

Σύμφωνα με την από 31 Ιουλίου 2020 εγκύκλιο της ΓΔΔΥΗΔ/ ΥΠΠΟΑ, δεν απαιτείται απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φορά που προσλαμβάνεται (εκ νέου) εργαζόμενος ΙΔΟΧ στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 Eγκύκλιος ΓΔΔΥΗΔ/ ΥΠ.ΠΟ.Α_ 31/7/2020 (pdf)


 

Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

Επισυνάπτουμε την εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 6/5/2016 από το Υπουργείο Οικονομικών. Συνιστούμε στα μέλη του σωματείου μας, να δώσουν την δέουσα προσοχή στις σελίδες 34 - 35 Άρθρο 26 που αφορούν τον κλάδο μας.

Την εγκύκλιο σε μορφή pdf μπορείτε να τη δείτε και σε ξεχωριστό παράθυρο εδώ.

 


Αναγνώριση προϋπηρεσίας – Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη

Παραθέτουμε την απαντητική επιστολή του Υπ.πο.Α στο ερώτημα του σωματείου σχετικά με το ισχύον καθεστώς προϋπηρεσίας των ΙΔΟΧ υπαλλήλων του υπουργείου, καθώς και το  σχετικό έγγραφο που μας κοινοποίησε:
1) Αρ.2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 έγγραφο του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που περιλαμβάνει  οδηγίες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, την ορθή μισθολογική τους κατάταξη και την εξέλιξή τους. (Δείτε το εδώ σε μορφή pdf)

2) Απάντηση του ΥΠ.ΠΟ.Α (με ημερομηνία έκδοσης 30/5/2018) σε σχετική επιστολή-ερώτημα του Σωματείου, με συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις στο παραπάνω έγγραφο. (Δείτε την εδώ σε μορφή pdf) Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε χώρες της Ε.Ε. – Διαδικασίες προσμέτρησης (προϋπηρεσίας – τίτλων σπουδών)

Επίσης, παραθέτουμε τις οδηγίες εφαρμογής των ρυθμίσεων της Aριθ.2/24529/0022/24-3-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 928 Β’) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) K.Y.A. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών» με ημερομηνία ισχύος από 14-4-2014. (Τα όσα προβλέπει έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ.)
Με το εν λόγω έγγραφο παρέχονται οδηγίες για α) ζητήματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε σε χώρες μέλη της Ε.Ε. β) τη διαδικασία προσμέτρησης στη μισθολογική εξέλιξη των ΙΔΟΧ του χρόνου αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας  στο δημόσιο τομέα αλλά και του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ) ζητήματα που αφορούν την προσμέτρηση συναφών και μη μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη. (Δείτε εδώ το έγγραφο με τις οδηγίες εφαρμογής)


 

Π.Δ 164/2004

To Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου σε μορφή pdf εδώ

 


 

Άδειες και διευκολύνσεις υπαλλήλων ΙΔΟΧ

H εγκύκλιος με Αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/54566/6409/5693/4633, που εκδόθηκε στις 23/2/2016, περιλαμβάνει όσα ισχύουν ειδικότερα για όλους τους τύπους άδειας (κανονική, αναρρωτική, άνευ αποδοχών, μητρότητας, ανατροφής, αιμοδοσίας, ολιγόωρες κ.λπ.) του προσωπικού ΙΔΟΧ.

Εγκύκλιος για άδειες προσωπικού ΙΔΟΧ - pdf

Υπηρεσιακό σημείωμα - pdf


 

Υπερωριακή απασχόληση ΙΔΟΧ προσωπικού

Ο αριθμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κατά τις απογευματινές ώρες και φυλακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού καθαριότητας κατά τις νυχτερινές ώρες καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για τις εκδηλώσεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά για το Β' Εξάμηνο του 2018 καθορίζεται βάσει της υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται στο υπ' αριθμ. 2770/Β/11-7-2018 ΦΕΚ.
Οι συμβασιούχοι που θα πραγματοποιήσουν υπερωρίες θα πληρώνονται την αναλογούσα προσαύξηση στον μισθό τους, με την εξαίρεση των νυχτοφυλάκων. Η τήρησή του είναι υποχρέωση των προϊσταμένων και διευθυντών των εκάστοτε υπηρεσιών.

ΦΕΚ 2770/Β/11-7-2018


Υπερωριακή απασχόληση 2019
ΙΔΟΧ προσωπικού φύλαξης & καθαριότητας 

 

Στο υπ' αριθμ. 5859/Β/28-12-2018 ΦΕΚ δημοσιεύτηκαν οι  Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν στον καθορισμό των ωρών απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και για Ι.Δ.Ο.Χ. φυλακτικό και καθαριότητας προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2019.
Η τήρησή του είναι υποχρέωση των προϊσταμένων και διευθυντών των εκάστοτε υπηρεσιών.

 ΦΕΚ 5859/Β/28-12-2018 pdf

 


Μη συμψηφισμός της 6μηνης άδειας μητρότητας
με την 30μηνη άδεια φροντίδας παιδιού

Eγκύκλιος της ΓΣΕΕ (23/1/2019) για την υπ' αριθμό 124/18 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία έκρινε ότι ο χρόνος της 6μηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας δε συμψηφίζεται στο διάστημα  των 30 μηνών που διαρκεί η άδεια φροντίδας του παιδιού ("μειωμένο ωράριο"), το οποίο παρατείνεται αντίστοιχα.

 Εγκύκλιος ΓΣΕΕ 23/1/2019 pdf


 Ασφαλιστική ικανότητα - προϋποθέσεις χορήγησης

Σύμφωνα το άρθρο 31 του νόμου 4611/2019 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α, α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 73), χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα στους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ με τη συμπλήρωση τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2018) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Συγκεκριμένα:

α) Εφόσον, εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (2018) ο μισθωτός έχει συμπληρώσει 50 ημέρες ασφάλισης, τότε χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για το επόμενο ασφαλιστικό έτος (από 1/3/2019 ως 29/2/2020).

β) Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τις παραπάνω ημέρες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του δωδεκαμήνου κατά την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, προς διευκόλυνση των σχετικών υπολογισμών, οι μήνες λαμβάνονται ως ακέραιοι (ημερολογιακοί) και όχι επί της ακριβούς ημέρας εμφάνισης της ασφαλιστικής περίπτωσης, αφαιρουμένου του μήνα προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Δηλαδή για την εξέταση της συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσέρχεται εντός του μηνός Μαρτίου του 2019, αφαιρείται ο μήνας Μάρτιος του 2019 και εξετάζεται το ασφαλιστικό του ιστορικό έως δώδεκα μήνες πριν, δηλαδή ανατρέχουμε στο χρονικό διάστημα από 28/2/2019 μέχρι 1/3/2018 και εάν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 50 ημέρες ή 2 μήνες ασφάλισης εντός της περιόδου αυτής, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από την ημερομηνία προσέλευσης έως τη λήξη του ασφαλιστικού έτους, δηλαδή έως 29/2/2020.

Εγκύκλιος 27/2019 ΕΦΚΑ (pdf)Άδεια σχολικής παρακολούθησης

 
Για τους γονείς παιδιών μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

-          η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

-          η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών

-          οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

-          εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

-          εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές

-          στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών

-          η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008)

Νόμος 1483/1984 pdf


 

Ασφαλιστικές εισφορές μητέρων τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό

Κατά 50% μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των μητέρων κατά τον χρόνο απασχόλησης τους μετά τον τοκετό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο 3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α΄, άρθρο 141, παράγραφος 2):
Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης−σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.
Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα

Νόμος 3655/2008, άρθρο 141, παρ. 2 (pdf): «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»

 

Εγκύκλιος ΙΚΑ (3/2/2010) (pdf): Περιλαμβάνει την κοινοποίηση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α΄), που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης μετά τον τοκετό,  καθώς και οδηγίες για την εφαρμογή της.
Ειδικότερα, με την εν λόγω Εγκύκλιο καθορίζονται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, η έκταση και το πεδίο εφαρμογής, τα δικαιούχα πρόσωπα, η διαδικασία επιστροφής των επιπλέον εισφορών που έχουν παρακρατηθεί από μητέρες ασφαλισμένες για τις περιόδους απασχόλησης από 3/4/2008 μέχρι 31/3/2010, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και το αρμόδιο Υποκατάστημα έκδοσης της σχετικής απόφασης Διευθυντή.

Συμπληρωματική Εγκύκλιος ΙΚΑ (2/7/2010) (pdf): Περιλαμβάνει συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008. Ειδικότερα, με τη συμπληρωματική εγκύκλιο διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν: την έκταση και το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, τους δικαιούχους, τον υπολογισμό του δωδεκάμηνου, το αρμόδιο υποκατάστημα για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και τη δήλωση ασφαλιστικών στοιχείων Α.Π.Δ.

Γενικό έγγραφο ΙΚΑ (29/8/2011) (pdf): Περιλαμβάνει συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008.