Το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1979.

Το καταστατικό του συντάχθηκε το ίδιο έτος για πρώτη φορά.

Τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 1999.

Οι σκοποί του σωματείου είναι:

  • Η συνένωση όλου του έκτακτου προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ για την προστασία και την προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων.
  • Η ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα σε όλους τους κλάδους των εργαζομένων, με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου στο ΥΠ.ΠΟ.
  • Η διαμόρφωση και προβολή θέσεων πάνω στα ζητήματα της διαφύλαξης και διάσωσης της Πολιτιστικής μας παράδοσης και της ανάπτυξης της Νεοελληνικής κουλτούρας, επιστήμης και τέχνης, ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με το περιεχόμενο της εργασίας των μελών του Σωματείου.
  • Η συνεργασία και αλληλεγγύη με τους άλλους εργαζομένους για την προάσπιση των εργασιακών και μεγάλων κοινωνικών  προβλημάτων της χώρας μας.
  • Η δημιουργία επιτροπών που θα αποτελούν βοηθητικά όργανα της διοικήσεως για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων των μελών του Σωματείου.
  • Η βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας και η επαγρύπνηση για την πιστή εφαρμογή της.
  • Η επαγρύπνηση για την τήρηση από τους εργοδότες των μέτρων ασφαλείας, που ορίζουν οι ισχύοντες νόμοι.
  • Η κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το πλήρες καταστατικό σε PDF μορφή μπορείτε να το δείτε και σε ξεχωριστό παράθυρο εδώ.