Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ THN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤOY ΠANΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΠΟ

 

Στην Αθήνα, σήμερα 30/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μεσημβρινή, στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 48β, και με την παρουσία της Δικαστικού Αντιπροσώπου Μελίστα Παναγιώτας του Αποστόλου, Δικηγόρου Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 19329, που διορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4836 (27/03/2018) απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συνήλθαν τα μέλη της προαναφερόμενης Οργάνωσης ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε Εκλογική – Απολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της με θέματα :
1. Απολογισμός δράσης του Σωματείου.
2. Οικονομικός απολογισμός – Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Ορισμός της ημερομηνίας πραγματοποίησης εκλογών και αρχαιρεσιών ανάδειξης των συλλογικών οργάνων και των αντιπροσώπων για τα δευτεροβάθμια όργανα.
4. Εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.).

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία ενενήντα (90) ταμειακά εντάξει μελών σε σύνολο εκατόν εβδομήντα πέντε (175).

Μετά το τέλος των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω της ελλείψεως επαρκών υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Κ.Ε.Φ.Ε., η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ομόφωνα και διά φανερής ψηφοφορίας αποφάσισε την εκλογή των κάτωθι μελών της Κ.Ε.Φ.Ε.:  

1.Μ αριάνα Βουτσινά του Νικολάου, Τακτικό Μέλος
2. Όλγα Λάιου του Στυλιανού, Τακτικό Μέλος
3. Γρηγόριος Κασσάρας του Δημητρίου, Τακτικό Μέλος
4. Βασίλης Γκιάτης του Ευαγγέλου, Τακτικό Μέλος
5. Κλεάνθη Μητσοπούλου του Γεωργίου, Αναπληρωματικό Μέλος
6. Μαρία – Αθηνά Σκορδαρά, Αναπληρωματικό Μέλος
7. Χριστίνα Σακελλαρίου του Παναγιώτη, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Μαρία Καπαθανάση του  Χαραλάμπους, Αναπληρωματικό Μέλος

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τη δικαστική αντιπρόσωπο.

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΛΙΣΤΑ