Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Τροποποιητική Υπουργική Απόφαση
για πέραν πενθημέρου και εξαιρέσιμα
φυλάκων αρχαιοτήτων και καθαριστών ΙΔΟΧ με συμβάσεις διάρκειας 7 μηνών

Συνάδελφοι, επισυνάπτουμε το ΦΕΚ 3835/Β/2-11-2017, στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/366630/30601/28971/23048/20-10-2017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, που αφορά στην τροποποίηση των αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/120650/11869/11215/8354/5-4-2017 (ΦΕΚ 1234/B/7-4-2017)  και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/245075/21371/20190/15686/25-7-2017 (ΦΕΚ 2899/B/22-8-2017) Υπουργικών Αποφάσεων, ως προς τον καθορισμό των ωρών απασχόλησης α) πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το ΙΔΟΧ φυλακτικό προσωπικό Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του ΥΠΠΟΑ και β) πέραν του πενθημέρου καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το ΙΔΟΧ προσωπικό καθαριότητας Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του ΥΠΠΟΑ.

ΦΕΚ 3835/Β/2-11-2017