Βρίσκεστε στον Ιστότοπο του Πανελληνίου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ο Ιστότοπος αυτός, ευελπιστούμε να λειτουργήσει ως πόλος ενημέρωσης και συσπείρωσης των μελών του Σωματείου. 

Ο Ιστότοπος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης, σταδιακά θα ολοκληρωθεί.

Αναστολή λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠ.ΠΟ.Α (13/3/2020), αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας όλων των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων ως και τις 30 Μαρτίου, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού.  

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με δεδομένο ότι στους αρχαιολογικούς χώρους και στα Μουσεία, λόγω των ειδικών συνθηκών, παρουσιάζονται ελλείψεις στο φυλακτικό προσωπικό σύμφωνα με τα στοιχεία που εστάλησαν σήμερα το πρωί στο ΥΠΠΟΑ, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, σε συνεννόηση και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των μουσείων και των μνημείων να ανασταλεί η λειτουργία τους ως και την 30η Μαρτίου. Εννοείται ότι στα Μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους θα υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό φύλαξης.

Παράλληλα έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες για τη σχολαστική καθαριότητα των χώρων υγιεινής που χρησιμοποιεί το προσωπικό στο σύνολο των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων». 

 


 

Άδεια ειδικού σκοπού

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

Επειδή πολλές μητέρες, αλλά και πατέρες, ανήλικων τέκνων αναλαμβάνουν τη φροντίδα αυτών μετά το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου τής 11-3-2020 "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", που αφορά σε όλους τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού, για την οποία ισχύουν τα εξής:

Π.Ν.Π. 11-3-2020

Άρθρο 5

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια.

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και σχολικών μονάδων.

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4.

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια των τέκνων.

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημόσιων υπηρεσιών.

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, κατά την οποία πρέπει να ανασταλεί ή να περιοριστεί η λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας, δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.

ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020 (pdf) 

Eπισυνάπτουμε την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα "Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό", που κοινοποιήθηκε στις 12/3/2020 σε όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, προς διευκρίνιση της εφαρμογής της άδειας ειδικού σκοπού.

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 12/3/2020 (pdf)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr  

 

 

 Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

 

Η 8η Μάρτη δεν είναι ημέρα γιορτής, είναι ημέρα μνήμης και τιμής, αντιστάσεων και διεκδικήσεων. Παρόλη τη διαστρέβλωση και την αποπολιτικοποίηση που επιχειρείται με τη δημιουργία και την αξιοποίηση των μύθων περί δήθεν ισότητας των δύο φύλων, ο αγώνας των γυναικών για την απελευθέρωσή τους από τα δεσµά της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών και ταξικών αγώνων: Από τις μαχητικές απεργίες στις οποίες πρωτοστάτησαν εργάτριες ράφτρες στις ΗΠΑ στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αι., που καθιέρωσαν την επέτειο, μέχρι τους αγώνες σήμερα για πλήρη εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, για καθολική προστασία της μητρότητας, αλλά και ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις και τη βία που αυτές παράγουν.

Ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η εργασιακή συνθήκη της ευέλικτης εργασίας, η ανακύκλωση της ανεργίας μέσα από ολιγόμηνες συμβάσεις, ειδικά για τις γυναίκες, κυρίως τις έγκυες και τις μητέρες που έρχονται αντιμέτωπες με διακρίσεις, πιέσεις, εργοδοτική τρομοκρατία και στερούνται βασικά δικαιώματα μητρότητας. Δε θα σταματήσουμε να παλεύουμε ενάντια στην εργασιακή ανασφάλεια, για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και όλους, για μητρότητα με αξιοπρεπείς όρους και πλήρη δικαιώματα, μέχρι τη δικαίωσή μας. 

Παράλληλα, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες και τις μητέρες, πρόσφυγες και μετανάστριες, που οι κρατικές πολιτικές τις αφήνουν έρμαια να ζουν σε συνθήκες κόλασης. 

 

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας που τιμάται την 8η Μαρτίου θα γίνουν οι παρακάτω κινητοποιήσεις:

Στις 11 π.μ. στο Σύνταγμα: συγκέντρωση που διοργανώνουν συνδικάτα του ΠΑΜΕ, η ΟΓΕ και μαζικοί φορείς

Στις 12 μ.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος: κοινό κάλεσμα ταξικών σωματείων βάσης και διαδήλωση της «Κίνησης για την απεργιακή 8 Μάρτη»  

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 1  -  105 55 ΠΛΑΚΑ
Τηλ.: 2103219710  -  Fax: 2103219717 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. http://psep-yppo.gr  

 

ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΗΘΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

Τις μέρες αυτές βλέπουμε να εκτυλίσσεται γύρω μας μια αδιανόητη εθνικιστική και πολεμική έξαρση που στοχοποιεί τους μετανάστες. Κυρίως ανθρώπους που εγκαταλείπουν τις χώρες τους, με τα παιδιά στην αγκαλιά, επειδή οι διαπλεκόμενοι διακρατικοί ανταγωνισμοί τις έχουν μετατρέψει σε εμπόλεμες ζώνες, σε κρανίου τόπο. Στα σύνορα και τα νησιά αναπτύσσονται κτηνώδεις κρατικές και παρακρατικές επιχειρήσεις με ανθρώπινες απώλειες. Στρατός, αστυνομία και ακροδεξιοί κάθε είδους και απόχρωσης στήνουν πογκρόμ εναντίων αμάχων, ανθρώπων κατατρεγμένων από τον πόλεμο, την οικονομική καταστροφή και τις πολιτικές διώξεις. Πολλές εικόνες φτάνουν στα μάτια μας, που μας κάνουν να ντρεπόμαστε, να θυμώνουμε, να αηδιάζουμε.
Ως σωματείο καταδικάζουμε τις ρατσιστικές, ξενοφοβικές, φασιστικές συμπεριφορές, την εθνικιστική κρατική πολιτική, την ένοπλη απώθηση, τη βίαιη και απάνθρωπη μεταχείριση των μεταναστών. Προτάσσουμε την εργατική αξιοπρέπεια και αλληλεγγύη, κόντρα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα εκφασισμού της κοινωνίας. Στεκόμαστε ενάντια στα σχέδια της ακραίας υποτίμησης των ανθρώπων που καταφτάνουν αναζητώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και της βίαιης μετατροπής τους σε φθηνό εργατικό δυναμικό.

Οι εργατικοί αγώνες ήταν και θα είναι αντιπολεμικοί και αντιφασιστικοί.


• ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ.
• ΚΑΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ. ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ.
• ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ. ΟΧΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.
• ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ ΤΡΙΕΣ. ΑΣΥΛΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.
• ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ε.Ε. – ΤΟΥΡΚΙΑΣ. ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ.
• ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΤΟΠΙΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.


Το σωματείο μας συμμετέχει στην αντιφασιστική πορεία αλληλεγγύης στους μετανάστες και ενάντια στον πόλεμο και το ρατσισμό, σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, στις 6:30  στα Προπύλαια. Ας είμαστε όλοι και όλες εκεί!

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                         H Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Ζερβός                                                         Mαρία Κουμτζή


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι